Info

 

CLUBNIEUWS
 
Vanaf 15 november, kan elke speler die volgend jaar interclub wil spelen bij een andere club zijn transfer aanvragen.
De transferperiode loopt tot en met 15 januari 2020.
 
Spelers kunnen hun transfer zelf elektronisch regelen via    www.tennisvlaanderen.be   
 
 
 
Afspraken i.v.m. bezoekers
 
 
Iemand die geen lid (= de bezoeker/gast) is mag 3x komen spelen samen met een bestaand lid.
Dit zonder lidgeld te betalen.
Nogmaals dit is echter beperkt tot 3x in totaal voor het hele seizoen bekeken. 
 
 
 
 

   ELEKTRONISCHE TERREINRESERVATIE   

 

GA NAAR WWW.TENNISVLAANDEREN.BE OF DE WEBSITE T.C. BERKENBOS/TERREINRESERVATIE

 

Log in met je lidnummer (tennisvlaanderen) en wachtwoord.

Klik daarna op “terrein”. Indien je op meerdere clubs lid bent en je wenst op een andere club te reserveren, dan kan je je club wijzigen via het inlogscherm.

Selecteer eerst de datum wanneer je wil reserveren.

Klik daarna op een vrij uur (groen) en je krijgt een scherm te zien waarin de reservatie kan gemaakt worden. 

Druk eerst op “Speler toevoegen”. Typ de naam van het lid waarmee je wil spelen in.

Deze naam komt dan autmatisch in Druk op “Opslaan” om de reservatie te bevestigen.

Indien je een bepaalde overtreding op de clubregels hebt gemaakt (bv. teveel reservaties), wordt de reden getoond. Is je reservatie in orde, dan wordt deze onmiddellijk bewaard.

De leden van de gemaakte reservatie die een e-mailadres hebben, krijgen automatisch bij elke reservatie en elke wijziging van reservatie een e-mail toegestuurd (indien de club dit in de standaardinstellingen heeft geconfigureerd). Indien je toch geen email krijgt, gelieve je mailadres dan in te vullen op je spelersdashboard of door te geven aan je club die dit kan verwerken. 

 

3 WIJZIG/VERWIJDER EEN RESERVATIE

 

Op je spelersdashboard kan u in het blokje “Terreinreservatie” een overzicht vinden van uw reservatie(s).

In dit scherm krijg je alle toekomstige reservaties te zien waar je deel van uitmaakt. Reservaties die je zelf hebt gemaakt (dus waar je als eerste persoon van de reservatie staat) kan je wijzigen (klik hiervoor op het potlood). Reservaties die je niet zelf hebt gemaakt, kan je enkel verwijderen (klik hiervoor op het kruisje). 

 

Uitleg met voorbeelden klik hier  (link naar tennis vlaanderen)

 

Enkele regels

Je kan maximaal 30 dagen op voorhand reserveren.

je kan maximum 2 reservaties lopen hebben.

bij misbruik van het systeem/niet opdagen reservatie kan er besloten worden om de gebruiker voor een

bepaalde periode te blokkeren.

het aanmelden bij aankomst op de club is niet van toepassing.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement van T.C. Berkenbos.

 

Artikel 6 der statuten bepaalt: “ De leden aanvaarden de reglementen en statuten der club. Zij moeten zich onthouden van alle handelingen strijdig met de doelstellingen der club.

KLEDIJ

Ø  Om beschadiging der tennisbanen te voorkomen mogen uitsluitend tennisschoenen worden gedragen voorzien van een platte zool zonder brede of diepe inkepingen.

 

TERREINEN

 

Ø  Het spel moet minstens vijf minuten voor tijd beëindigd worden om de banen te keren.

Ø  De banen moeten bij droog weer worden bespoten en dit vooraleer  het spel te beginnen.

Ø  Het bestuur moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elke schade aangebracht aan de banen of bijhorende uitrusting. Dit geldt eveneens voor eventuele schade berokkend aan de goederen waarvan het beheer toevertrouwd is aan de V.Z.W. Sporthal (Cafetaria, kleedkamers sporthal).

Ø  Met opzet of door brutaal optreden veroorzaakte schade dient door de verantwoordelijke(n) te worden vergoed.

 

HET SPEL

 

Ø  De competities en tornooien uitgezonderd zijn de terreinen, voor de duur dat zij ter beschikking gesteld zijn van T.C. Berkenbos, uitsluitend toegankelijk voor de leden van de club.

Ø  Het spel wordt gespeeld met behulp van eigen uitrusting, tennisballen inbegrepen.

Ø  De terreinen zijn alleen toegankelijk voor de leden die zich vooraf  hebben ingeschreven in het daartoe bestemd reservatiesysteem van tennis vlaanderen en dit met aanduiding voluit van naam en voornaam.  Inschrijvingen onder andermans naam kunnen niet als geldig worden beschouwd en geven dienvolgens geen recht op toegang.  Deze handelswijze is trouwens verboden, zelfs voor leden uit één gezin onderling.  Men mag slechts tweemaal inschrijven.  Men mag opnieuw inschrijven nadat men de 1ste keer  heeft gespeeld.

Ø  Men mag inschrijven tot beloop van vier personen per baan zonder dat hiervoor enige afspraak op voorhand dient gemaakt te worden.  In het drukke seizoen is dit aantal ten zeerste aanbevolen.

Ø  Alvorens in te schrijven moet men er zich met zekerheid van vergewissen niet verhinderd te zijn op het gekozen uur.  Aldus worden onnodige annulaties vermeden.

Ø  In geval van niet te voorziene verhindering, is men er op zijn minst toe gehouden zijn reservatie te annuleren en alleszins de maatregelen te treffen ter voorkoming van een onvoltallig aantreden door de resterende spelers.

Ø  Men dient zich tijdens het spel te onthouden van krachttermen of onbehoorlijke uitlatingen.

Ø  Competities of tornooien hebben voorrang op vrij spel.

Ø  De spelers moeten blijk geven van eerlijkheid en sportiviteit.

Ø  Men mag driemaal een vriend(in) uitnodigen welke niet behoort tot onze club. De genodigde mogen slechts driemaal spelen zonder lid te worden van onze club. Dus deze persoon kan niet door meerdere personen uitgenodigd worden waardoor hij meer dan drie maal gratis zou kunnen spelen.

 

ALGEMEENHEDEN

 

Ø  Van elke adreswijziging moet de clubsecretaris onmiddellijk  in kennis gesteld worden.

Ø  In geval van verwondingen of kwetsuren, opgelopen tijdens het spel of trainingen, moet hiervan onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de secretaris van het bestuur.

Ø  Vanaf heden worden de speeltijden na 19 uur  beperkt tot 1 uur en 15 minuten. Het sluitingsuur is bepaald op 24 uur.

 

TUCHTMAATREGELEN

 

Ø  Bij overtredingen der reglementen treft het bestuur de maatregelen die het nodig acht en dit  naargelang de ernst van het geval.  Voor de ergste gevallen kan dit, in het belang van de club, de schorsing en zelfs de uitsluiting tot gevolg hebben.

 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

 

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt.

Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan.

Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat.

Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, ... Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan …

                   • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;

                     • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;

               • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten

Mogelijke meldpunten zijn:

                  • Het aanspreekpunt integriteit van TC Berkenbos: Patrick Moons 0497584375

                   • Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;

                   • De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712;

                     • Aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be of Regine Hiergens, 03 828 98 97, topsportcentrum@tennisvlaanderen.be

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen.

Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming

 

TOEPASSING

 

Ø  Dit reglement wordt onmiddellijk van kracht op het ogenblik van het verwerven der hoedanigheid van lid van de club.

 

 

--------------------------

 

 

Privacyverklaring tc BERKENBOS vzw

 

In deze privacyverklaring willen we alle bij TC BERKENBOS VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC BERKENBOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als TC BERKENBOS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TC BERKENBOS (t.a.v. Jessy Hermans)

  Pastoor Paquaylaan 121

  3550 HEUSDEN-ZOLDER

  ( 011 57 26 19)

 tcberkenbos@telenet.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TC BERKENBOS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);
 • Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
 • Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);
 • Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);
 • Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen VZW (contractuele grond);
 • Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);
 • Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
 • Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).

 

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
 • Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);
 • Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);
 • Sportongevallen (wettelijke verplichting);
 • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);
 • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).

 

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, … 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

TC BERKENBOS houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • leden- en competitie-administratie (Tennis Vlaanderen);
 • tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);
 • terreinreservaties (uitbater cafetaria en Tennis Vlaanderen);
 • sportongevallenverzekering (verzekeraar);
 • internetomgeving (webhosting);
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
 • bestellingen en betalingen (bestelplatform).

 

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;
 • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Alle personen die namens TC BERKENBOS van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Bewaartermijn

TC BERKENBOS bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

TC BERKENBOS kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018. 

 

-----------------